Ninja
Uchiha Itachi
Naruto – Itachi
Naruto – Akatsuki